Сайт создан на конструкторе asia.kz.   Создайте и Вы себе сайт бесплатно!

Контактная информация: Тел.: +7 (--) -------    Email:

 
 

Информация

Сұрақтың № .Экология дегеніміз не?


(-)Барлық тірі организмдердің бір-біріне өзара қарым-қатынасы және олардың тіршілік ету ортасына әсерін зерттейтін ғылым.
Сұрақтың № .Кім биосфера терминін алғаш ұсынған?


(-)Вернадский.Сұрақтың № .Жеке түрге жататын дара организмнің қоршаған орта жағдайларымен қарым-қатынасын зерттейтін жалпы экологияның негізгі бөлімі:


(-)Аутэкология.Сұрақтың № .Жекелеген түрлер популяцияларының құрылымы мен динамикасын зерттеумен айналысатын жалпы экология бөлімі:


(-)Синэкология.Сұрақтың № .Бір-бірімен және органикалық емес тіршілік ортасымен тығыз қарым-қатынастағы қауымдастықтарды зерттейтін ілім:


(-) Синэкология.
Сұрақтың № .Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде алғашқы тірі организмдер қандай ортада мекендеген?


(-)Суда.Сұрақтың № .Ғылымға алғаш рет “экология” терминін енгізген ғалым:


(-)Э.Геккель.
Сұрақтың № .Экологиялық фактор дегеніміз:


(-)Организмдерге әсер ете алатын ортаның кез келген әрі қарай бөлшектенбейтін элементі.
Сұрақтың № .Экожүйелерге байланысты факторлардың жіктелуі:


(-)Сыртқы, ішкі.
Сұрақтың № .Факторлардың табиғатына байланысты жіктелуі:


(-)Абиотикалық, биотикалық, антропогендік.
Сұрақтың № .Периодты факторлар:


(-)Өрт, дауыл.Сұрақтың № .Абиотикалық фактор дегеніміз не?


(-)Өлі табиғат факторы.


Сұрақтың № .Жарық қандай факторға жатады?


(-)Периодты.


Сұрақтың № .Аутэкология нені зерттейді?


(-)Дара организмдер және дара түрлер.
Сұрақтың № .Экологиялық фактордың белгілі бір регионында организмдердің тіршілік етуі үшін ең қолайлы жағдай туады. Бұл зона қалай аталады?


(-)Оптимум.
Сұрақтың № .“Экология” терминін кім ұсынған?


(-)Э.Геккель.
Сұрақтың № .Абиотикалық факторға жатпайтыны қайсысы?


(-)Өндірісті дамыту.Сұрақтың № .Антропогендік факторға жатпайтыны қайсысы?


(-)Атмосфералық қысым.Сұрақтың № .Ареал дегеніміз:


(-)Қауымдастықтың немесе белгілі түрдің таралу аймағы.
Сұрақтың № .Дүниежүзі бойынша АЭС қай жылы іске қосылды?


(-)1954 ж.
Сұрақтың № .Топырақ танушы орыс ғалымы:


(-)В.В.Докучаев.
Сұрақтың № .Популяцияның экожүйедегі тұрақтылығы неге байланысты болады?


(-)Жас шамасы құрлымына.


(-)Популяция тығыздығына.


(-)Дара организмдердің өзара қарым-қатынасына.


(-)Жыныстық құрлымына.


(-)Популяция құрлымына және дара организмдердің өзара қарым-қатынасына.


Сұрақтың № .Популяция санының тез өсуі қандай жағдайда байқалады?


(-)Ортаның қолайлы жағдайынан.


(-)Санының маусымдық ауытқуына.


(-)Табиғи жауларының жоқтығынан.


(-)Жаңа тіршілік ортасында.


(-)Жаңа тіршілік ортасында табиғи жауларының жоқтығынан.


Сұрақтың № .Экожүйені құрайды:


(-)Биоценоз және биотоп.


(-)Биоценоз.


(-)Қауымдастық.


(-)Биотоп.


(-)Биотоп және қауымдастық.


Сұрақтың № .Қандай ереже екі түрдің қатар бір экологиялық қуысты иелене алмайтындығын сиаттайды?


(-)Гаузе.


(-)Вольтер.


(-)Лотке.


(-)Тэнсли.


(-)Геккель.


Сұрақтың № .Температураға байланысты қандай кең экологиялық эквивалент түрлерін білесіз:


(-)Эвритермді.


(-)Термді.


(-)Стенотермді.


(-)Гомотермді.


(-)Мезотермді.


Сұрақтың № .Толеранттық заңы – бұл…


(-)Қоныстану және организм өркендеуі – кез-келген фактордың жетіспеушілігі немесе артықшылығы.


(-)Жылу-лимитттік фактор.


(-)Физиологиялық процесстер 380-4000С-те қарқынды жүреді.


(-)Популяция өсу қарқыны.


(-)Жарықтың артық мөлшері – лимтиттеуші фактор.


Сұрақтың № .Бір көлемдегі немесе кеңістіктегі особьтардың саны.


(-)Тығыздығы.


(-)Саны.


(-)Өлуі.


(-)Өсу қарқыны.


(-)Өсу типі.


Сұрақтың № .Биотикалық қауымдастық – бұл…


(-)Белгілі территорияны мекендейтін популяция жиынтығы.


(-)Белгілі бір территорияны мекендейтін тірі организмдер жиынтығы.


(-)Белгілі территорияны мекендейтін популяция жиынтығы сол жердің компоненттеріне тән емес қасиеттері бар.


(-)Организмдердің кеңістіктегі таралуы.


(-)Өмір сферасы.


Сұрақтың № .Экологиялық популяция – бұл…


(-)Биологиялық ұсақ топтастықтар


(-)Ландшафты-географиялық популяция.


(-)Биотоптағы популяциялардың қоныстануы.


(-)Популяция элементі.


(-)географиялық популяция.


Сұрақтың № .Гаузе ережесі – бұл…


(-)Экологиялық мұқтаждықтары бірдей екі түр бір экологиялық қуысты иелене алмайды.


(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждарымен бір экологиялық қуысты иелене алмайды.


(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждықтарымен бір-бірімен тұра алады.


(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждықтарымен күнелте алады.


(-)Екі түр бірдей экологиялық мұқтаждықтарымен бірге тұра алады.


Сұрақтың № .Неорганикалық заттардан органикалық зат түзетін организм қалай аталады?


(-)Продуцент.


(-)Гетеротроф.


(-)Консумент.


(-)Редуцент.


(-)Миксотроф.


Сұрақтың № .Бір популяцияның өсу және көбеюінің төмендеуі екінші популяцияға әсер етпейтін қарым- қатынастар қалай аталады?


(-)Нейтрализм.


(-)Жыртқыштық.


(-)Комменсализм.


(-)Экспуатация.


(-)Интерференция.


Сұрақтың № .Популяцияның өсу қарқынына және көбеюіне екінші популяцияның әсері болмайтын қарым-қатынастар:


(-)Нейтрализм.


(-)Аменсализм.


(-)Ынтымақтастық.


(-)Комменсализм.


(-)Бәсекелестік.


Сұрақтың № .1935 жылы “Экожүйе” терминін ұсынған кім?


(-)Тэнсли А.


(-)Докучаев В.Н.


(-)Форбс С.


(-)Мебиус К.


(-)Геккель Э.


Сұрақтың № .Гетеротрофты организмдерге нелер жатады.


(-)Органикалық заттар және олардың қосылыстарымен қоректенетін организмдер.


(-)Етпен қоректенетін жыртқыштар.


(-)Шөппен қоректенетін жануарлар.


(-)Аэробты бактериялар.


(-)Екінші организм арқылы күн көретін паразиттер.


Сұрақтың № .Экологиялық “қуыс” терминін кім ұсынған?


(-)Гриннель Дж.


(-)Мебиус К.


(-)Геккель Э.


(-)Сукачев В.Н.


(-)Элтон Ч.


Сұрақтың № .Өмірге қажетті ресурстардың тапшылығынан екі түрдің бірге бір кеңістікте тұра алмайтындығын түсіндіретін кімнің ережесі:


(-)Гаузе.


(-)Шелфорд.


(-)Либих.


(-)Минимум заңы.


(-)Толеранттық заң.


Сұрақтың № .Экожүйенің гомеостазы деген не?


(-)Экожүйедегі қалыптасқан тұрақтылық.


(-)Популяция тығыздығының азықтық қорларға тәуелділігі.


(-)Биотикалық және абиотикалық факторлардың тепе-теңдігі.


(-)Экожүйенің өзін-өзі сүйемелдеуге және өздігінен реттелуге қабілеттілігі.


(-)Экожүйенің бір аймақта көп жылдар неден құрылады.


Сұрақтың № .Бір биоценоздың уақыт аралығында екіншісімен жер бетіндегі аймақта кезекті ауысуын не дейді?


(-)Сукцессия.


(-)Климакс.


(-)Гомеостаз.


(-) Супрессия.


(-)Реверсия.


Сұрақтың № .Белгілі бір территорияны мекендейтін тірі организмдердің жиынтығы:


(-)Биоценоз.


(-)Популяция.


(-)Биома.


(-)Ареал.


(-)Экологиялық қуыс.


Сұрақтың № .Барлық организмдердің өзара әрекеттесуі мен физикалық ортаменен қарым-қатынасы кезінде тірі және өлі бөліктер арасындағы зат алмасуы болатын орта:


(-)Экожүйе.


(-)Биоценоз.


(-)Агробиоценоз.


(-)Биом.


(-)Биота.


Сұрақтың № .Организмнің жылылыққа төзімділігінің күштілігі қандай терминмен көрсетіледі?


(-)Эвритермді.


(-)Стеногалды.


(-)Стенотермді.


(-)Эвригалды.


(-)Стенотопты.


Сұрақтың № .Биогеоценоз деген не?


(-)Белгілі бір аумақта тіршілік етіп жатқан организмдер жиынтығы.


(-)Биоценотикалық ортада тіршілік етіп жатқан организмдердің тұрақты жүйесі.


(-)Қалыптасқан ортасы мен трофикалық байланысы және тұрақталған зат-энергия айналымы бар, өнімділігі мен реттелу жүйесі орнықты биоценоздың дараланған экологиялық жүйесі.


(-)Адамның іс әрекетімен құралған экологиялық жүйелер.


(-)Агроэкологияның бір бөлімі.


Сұрақтың № .Пойкилотермді организмдерге кімдер жатады?


(-)Суық қанды жануарлар.


(-)жануарлар дүниесі.


(-)Адамзат.


(-)Жәндіктер.


(-)Жылы қанды жануарлар.


Сұрақтың № .Екі түрдің тіршілік жасау кезінде, оның бір түріне пайдалы, екіншісіне зиянсыз бірге тұруды қалай атайды?


(-)Комменсализм.


(-)Мутуализм.


(-)Симбиоз.


(-)Пәтершілік.


(-)Конкуренция.


Сұрақтың № .Екі түрдің бір-бірінсіз тіршілік ете алмауын не дейді?


(-)Симбиоз.


(-)Мутуализм.


(-)Комменсализм.


(-)Пәтершілік.


(-)Бәсекелестік.


Сұрақтың № .Топ эффектісі деген не?


(-) Бір түрдің организмнің бірін-бірі организм сезім мүшелері арқылы түйсініп, мінез-құлықтарына, тіршілік етуіне әсер ықпалы.


(-)Организмдердің бірлесіп тіршілік етуі.


(-)Қатар тіршілік ететін организмдердің бірін-бірі сезім мүшелері арқылы түйсінуі.


(-)Популяция тығыздығы артқан сайын өсе түсетін өзара әсер-ықпалы.


(-)Бір түрге жататын организмдер арасындағы әсер-ықпалдар.


Сұрақтың № .Бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіру процессі:


(-)Рекультивация


(-)Мелиорация.


(-)Жер кадастры.


(-)Эрозия.


(-)Гумификация.


Сұрақтың № .Атмосфера ауасындағы оттек мөлшері:


(-)20,95.


(-)78,08.


(-)60,06.


(-)88,09.


(-)0,93.


Сұрақтың № .“Бу эффектісі” деген не?


(-) Атмосферадағы көмірқышқыл газының мөлшерінің жоғарлауы.


(-)Атмосферадаоттегінің азаюы.


(-)Ауаның көмір – оттегі балансының бұзылуы.


(-)Климаттың глобальды суынуы.


(-) Ауада N мөлшерінің көбеюі.


Сұрақтың № .Озон қабаты қандай биіктікте орналасқан?


(-)20-25 км.


(-)10-15 км.


(-)70-72 км.


(-)5–15 км.


(-)45 км.


Сұрақтың № .Ауа құрамындағы көмірқышқыл газының концентрациясы, (%)


(-)0,3.


(-)0,93.


(-)0,03.


(-)0,008.


(-)20-95


Сұрақтың № .Эрозия дегеніміз:


(-)Топырақтың құнарлы қабатының сумен шайылуы немесе желмен ұшырылуы.


(-)Позитивті процесс.


(-)Гумус минерализациясы.


(-)Орман жамылғысының түзілуі.


(-)Жағымсыз процесс.


Сұрақтың № .Отын жанған кезінде түзілетін өте зиянды газ:


(-)Көмірқышқылы.


(-)Күкірт.


(-)Күл.


(-)Көмір оксиді


(-)Көкіртті сутек.


Сұрақтың № .Күн сәулесінің Жермен шағылысу қабілеттілігі:


(-)Альбедо.


(-)Гигростат.


(-)Сукцессия.


(-)Гелетроф.


(-)Аэротенк.


Сұрақтың № .Көмірқышқыл газының екі еселенген мөлшері жер атмосферасының температурасын қанша 0С-ға көтереді?


(-)10.


(-)6-8.


(-)әсер етпейді.


(-)2,9-4.


(-)15-17.


Сұрақтың № .Ауаның негізгі ластаушы көздері:


(-)Автомобильден бөлінетін газдар


(-)Радиоактивтік материалдар.


(-)Орман өрттері.


(-)өндіріс бөлінділері.


(-)Вулкандар.


Сұрақтың № .Барлық тірі организм құрамында су болады. Адам ағзасында қанша су бар (%)?


(-)66.


(-)85.


(-)45.


(-)50


(-)55.


Сұрақтың № .Редуцент – бұл…


(-)Органикалық қалдықтарды бейорганикалық затқа айналатын гетеротрофты организм


(-)Автрофты организм


(-)өлі органикалық затпен қоректенетін организм.


(-)Бөтен организм арқылы тіршілік ететін организм.


(-)Анаэроб организм.


Сұрақтың № .Организм топтастығың белгілі бір заңдылықпен басқаға алмастырылуын не дейді?


(-)Сукцессия.


(-)Мелиорация.


(-)Популяция.


(-)Литорал.


(-)Рекреация.


Сұрақтың № .Қандай абиотикалық фактор өсімдіктер мен жануарлар өміріндегі маусымдық сигналы және эволюцияның негізгі реттеушісі:


(-)Күн ұзақтығының маусымдық өзгерісі .


(-)Температураныңөзгеруі.


(-)Жауын-шашын мөлшері.


(-)Атмосфералық қысым өзгерісі.


(-)Климаттың нашарлығы


Сұрақтың № .Биоценоздың қандай компоненті автроф деп аталады?


(-) Продуцент.


(-)Консумен ІІ-ші ретті.


(-)Консумент І-ші ретті.


(-)Редуцент.


(-)Консумент ІІІ-ші ретті.


Сұрақтың № .Экологиялық факторлардық кең диапазонды әсерлеріне тұрақты түрлер:


(-)Эврибионт.


(-)Стенобионт.


(-)Гидробионт.


(-)Доминант.


(-)Эдификатор.


Сұрақтың № .Биом дегеніміз:


(-)Жер бетіндегі және судағы өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығы


(-)өсімдіктердің белгілі түрлерінің биоценоздағы жиынтығы.


(-)Тұтас климаттық белдеуін камтитын өсімдік қауымдастықтарының негізгі типтер.


(-)Жер үстіндегі биоценоздар.


(-)Су биоценоздары.


Сұрақтың № .Минимум ережесінің авторы кім?


(-)Ю. Либих.


(-)К.Гаузе.


(-)Б. Коммонер.


(-)Ч. Дарвин.


(-)В.И. Вернадский.


Сұрақтың № .Экологиялық мониторинг дегеніміз:


(-)Қоршаған орта жағдайын бақылау.


(-)Экологиялық ситуацияны прогноздау


(-)Қоршаған орта жағдайын талдаудың жүйесі.


(-)Қоршаған орта жағдайы туралы мәліметтер.


(-)Қоршаған ортаны бақылау жүйесі.


Сұрақтың № .Өсімдік ағзалары жиынтығы?


(-)флора


(-)фауна


(-)эукариот


(-)прокариот


(-)биота.


Сұрақтың № .Редуцент – бұл…


(-)Органикалық қалдықтарды бейорганикалық затқа айналатын гетеротрофты организм


(-)Автрофты организм


(-)өлі органикалық затпен қоректенетін организм.


(-)Бөтен организм арқылы тіршілік ететін организм.


(-)Анаэроб организм.


Сұрақтың № .Қышқылдық жауынның зардаптары


(-)Барлығы дұрыс.


(-)Тері аурулары.


(-)Онкологиялық аурулардың өсуі.


(-)Архитектура ескерткіштерінің бұзылуы.


(-)Тыныс алу органдарының бүлінуі


Сұрақтың № .Атмосфераның озондық қабатын бұзушы заттар:


(-)Фреондарды пайдаланудан.


(-)Тұрмыста аэрозольдерді қолданудан.


(-)Тоңазытқыш қондырғыларды пайдаланудан.


(-)Ұшақтардың әсерінен.


(-)Атмосферада СО2 көмірқышқылдардың көбеюі.


Сұрақтың № .Экологиялық катастрофа немен сипатталады?


(-)Экожүйедегі тепе-теңдіктің бұзылуыменен.


(-)Зардаптардыңқайталануымен.


(-)Зардаптардыңқайта орнына келмеуімен.


(-)Организмдердің кейбір түрлерініңөлуінен.


(-)Қауымдастықтың түрлік құрамыныңөзгеруінен.


Сұрақтың № .Гетеротрофтар энергия көздері ретінде нені пайдаланады:


(-)Органикалық заттар.


(-)Бейорганикалық заттар.


(-)Көмір қышқылы.


(-)Дайын минералдар.


(-)Фитомасса.


Сұрақтың № .Қорықтар –табиғат қорғаудың жоғарғы формасы, олар Қазақстанда қанша?


(-)10.


(-)7.


(-)5.


(-)8.


(-)12.


Сұрақтың № .Мемлекеттік Барсакелмес қорығы қайда орналасқан?


(-)Арал теңізі маңында.


(-)Атырау обл.


(-)Шымкент обл.


(-)Таулы Алтайда.


(-)Павлодар обл.


Сұрақтың № .Дүниежүзіндегі ең үлкен ұлттық парк.


(-)Гренланд (Дания).


(-)Грейт-Виктория-Дезерт (Австралия).


(-)Орталық Калахар (Ботсван).


(-)Солтүстік-шығыс Свальберд (Норвегия).


(-)Вуд-Баффало (Канада).


Сұрақтың № .Ең көне Мемлекеттік Ақсу – Жабағлы қорығы қай жылы ұйымдастырылған?


(-)1926ж.


(-)1931 ж.


(-)1929 ж.


(-)1940 ж.


(-)1952 ж.


Сұрақтың № .1976 жылы Республикамыздатағы бір мемлекеттік қорық ұйымдастырылды. Ол қалай аталады?


(-)Марқакөл.


(-)Наурызым.


(-)Ақсу- Жабағлы


(-)Қорғалжын.


(-)Алматы.


Сұрақтың № .Топырақтың желменен ұшуы және суменен бүлінуі қалай аталады?


(-)Эрозия.


(-)Тұздану.


(-)Рециклизация.


(-)Желдену.


(-)Инфильтрация.


Сұрақтың № .Популяция тығыздығы деген не?


(-)Белгілі кеңістік өлшеміне есептелген популяцияның жеке организмдер саны.


(-)Белгілі бір кеңістік өлшеміне келетін жеке организмдердің саны.


(-)Жеке түрлердің организмдер саны.


(-)Организмдердің бір аймақта орналасу ерекшеліктері.


(-)Экологиялыққуысты популяциялар саны.


Сұрақтың № .Экологиялық сукцессия деген не?


(-)Экожүйедегі организмдердің орын алмасуы.


(-)Экожүйенің дамуы.


(-)Экожүйенің сыртқы күштерге сәйкес өзгеруі.


(-)Экожүйеніңөз ішіндегі өтіп жатқан құбылыстарға байланысты өзгеруі.


(-)Экожүйенің уақыт бойынша өзгеруі.


Сұрақтың № .Организмдер арасындағы қоректік тізбектер қандай түрлерге бөлінеді?


(-)Зоофагтар, фитофагтар.


(-)Жайылымдық, детриттік.


(-)Тікелей жанама.


(-)Пойкилотрофты, гомойтрофты.


(-)Минералдық, органикалық.


Сұрақтың № .Ауданның экологиялық жағдайын бағалайтын экологиялық мониторинг түрі.


(-)Аймақтық


(-)Локальдық.


(-)Глобальды.


(-)Фондық.


(-)Фондық, локальдық, региональдық.


Сұрақтың № .Шаруашылық мақсатына пайдаланудан босатылған тек табиғи қалыппен дамитын ерекше қорғалатын жерлерді қалай атайды?


(-)Қорық.


(-)Резерват.


(-)Қорықша.


(-)Табиғат ескерткіштері.


(-)Ұлттықбақ.


Сұрақтың № .Орыс ғалымы В.И. Вернадскийдің еңбегі:


(-)Биосфера.


(-)Дүние динамикасы


(-)Адам және носфера.


(-)Адамдық қасиеттер.


(-)Адам феномені.


Сұрақтың № .Қазіргі кездегі біздің планетамыздағы халық саны.


(-)6 млрд-тан жоғары.


(-)4-4 млрд.


(-)4-5 млрд.


(-)5-6 млрд.


(-)2-3 млрд.


Сұрақтың № .Қоршаған ортаны ластаудың антропогендік емес көздері:


(-)Жанар тау және гейзер.


(-)Транспорт.


(-)Ауыл шаруашылығы.


(-)Өндіріс.


(-)ЖЭС.


Сұрақтың № .Жерге жақын атмосфера температурасының көмір қышқыл газы және басқа газдар әсерінен жоғарлауы қалай аталады?


(-)Бу эффектісі.


(-)Қоршаған ортаныңқарсыласуы.


(-)Антропогендік стрес.


(-)Энергетикалық дағдарыс.


(-)Қышқылдық жауындар.


Сұрақтың № .Қай жылы Стокгольмде (Швеция) қоршаған ортаны қорғау туралы бірінші


Халықаралық конференциясы өтті?


(-)1972.


(-)1968.


(-)1980.


(-)1984.


(-)1993.


Сұрақтың № .“ХХІ ғасыр күн тәртібі” атты Халықаралық форум (Рио-де Жанейро) қай жылы өтті.


(-)1992.


(-)1980.


(-)1972.


(-)1968.


(-)1954.


Сұрақтың № .Қай ғалым алғаш рет “ноосфера” терминін қолданған?


(-)Э.Леруа.


(-)Э.Зюсс.


(-)Б.Комменер.


(-)Ю.Либих.


(-)Ю.Одум.


Сұрақтың № .Қай жылы озон қабатын қорғау туралы келісім шарт қабылданды (Вен конвенциясы)?


(-)1985.


(-)1980.


(-)1982.


(-)1979.


(-)1992.


Сұрақтың № .Табиғи ортаның жағдайын адам қызметі нәтижесінде бақылау, бағалау жүргізуді қалай атайды?


(-)Мониторинг.


(-)Фенология.


(-)Табиғат қорғау.


(-)Биосфералыққорық.


(-)Антропогендік фактор.


Сұрақтың № .Ерекше қорғалатын үлкен территорияларда тек ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі:


(-)Қорық.


(-)Қорықша.


(-)Табиғат ескерткіштері.


(-)Қорғалатын территориялар.


(-)Ұлттық бақтар.


Сұрақтың № .Су және территория учаскелерінде адам қызметін тұрақты немесе уақытша тоқтатылатын жерлерді қалай атайды:


(-)Қорғалатын территориялар.


(-)Қорық.


(-)Қорықша.


(-)табиғат ескерткіштері.


(-)Қорықтық, аңшылық шаруашылық.


Сұрақтың № .Марқакөл қорығы ҚР мына жылы құрылды:


(-)1976;


(-)1972;


(-)1973;


(-)1974;


(-)1975.


Сұрақтың № .Ластанған суды тазалаудың химиялық әдістері:


(-) тотықтыру мен бейтараптау


(-)сорбция


(-)флотация


(-)сорбция мен бейтараптау


(-)коагуляция


Сұрақтың № .Атмосфералық ауаның ластануы мынандай болады:


(-)табиғи және антропогендік;


(-)жасанды;


(-)табиғи және жасанды;


(-)жасанды және антропогендік;


(-)табиғи.


Сұрақтың № .Рентген сәулелері, гамма-сәулелер, нейтрондар, бензапирен, кейбір вирустар:


(-)мутагендер;


(-)канцерогендер;


(-)биогендер;


(-)тератоагендер;


(-)эмбриогендер.


Сұрақтың № . Қалпына келетін табиғи қорлар:


(-)өсімдіктер, жануарлар;


(-)көмір, мұнай;


(-)темір, алтын;


(-)балшық;


(-)құм.


Сұрақтың № .“Итай – итай” ауруының қоздырғышы:


(-)кадмий;


(-)қорғасын;


(-)сынап;


(-)нитраттар;


(-)диоксиндер.


Сұрақтың № . Бензапирен, ультракүлгін сәулелер, радиоактивті изотоптар, эпоксидті смолалар, нитриттер, асбест ─ олар:


(-)канцерогендер


(-)мутагендер;


(-)тератогендер;


(-)эмбриогендер;


(-)биогендер.


Сұрақтың № .Алмастырылатын табиғи қорлар:


(-)қазба отындар;


(-)озон;


(-)көмір қышқыл газ;


(-)тұщы су;


(-)балық.


Сұрақтың № .Судың эвтрофикациясы оның мына заттармен баюның нәтижесі:


(-)биогендік;


(-)костық;


(-)биокостық;


(-)минералдық;


(-)органикалық.


Сұрақтың № .Мына зат ағзаны уландырып, сатуризм ауруына шалдықтырады:


(-) қорғасын


(-)кадмий;


(-)сынап;


(-)марганец;


(-)алюминий


Сұрақтың № .Сарқылатын табиғи қор:


(-)құнарлы топырақ;


(-)күн энергиясы;


(-)теңіз;


(-)атмосфералық ауа;


(-)ағынды су.


Сұрақтың № .Жасанды ластану көздері:


(-) автомобиль газдары, смог;


(-)жанартаулар


(-)шаңды дауылдар;


(-)жер сілкіну;


(-)орман өрттері.


Сұрақтың № . ҚР экологиялық апат аймағы:


(-)Арал теңізі


(-)Балхаш көлі


(-)Ертіс өзені


(-)Есіл өзені


(-)Орал өзені


Сұрақтың № .Литосфераның құрамы:


(-) жер қыртысы мен жердің бүкіл мантиясы, ядросы;


(-)жер қыртысы мен гидросфе- ра;


(-)жер қыртысы мен жердің жоғарғы мантиясы;


(-)жер қыртысы мен ядросы ;


(-)жер қыртысы мен атмосфера


Сұрақтың № .”Қорғалжын “ қорығы ҚР мына облысында орналасқан:


(-)Ақмола


(-)Павлодар


(-)Оңтүстік Қазақстан


(-)Жамбыл


(-)Шығыс Қазақстан


Сұрақтың № .Сарқылатын табиғи қорлар мыналарға бөлінеді:


(-)қалпына келетіндер және келмейтіндер;


(-)қалпына келетіндер;


(-)қалпына келмейтіндер;


(-)алмастырылатындар;


(-) алмастыруға жатпайтындар.


Сұрақтың № .Су мынандай айналымға қатысады


(-)үлкен және кіші;


(-)геологиялық;


(-)геологиялық және биологиялық;


(-)кіші;


(-)биологиялық;


Сұрақтың № . Құрылық үлесі мынша млн. км2:


(-)510;


(-)450;


(-)400;


(-)200;


(-)150.


Сұрақтың № .Тропопауза жерден мынша биіктікте орналасқан (км):


(-)14;


(-)11;


(-)16;


(-)18;


(-)20.


Сұрақтың № .Ауаның басты ластаушылары – олар ...


(-)көмір қышқыл газ;


(-)қатты бөлшектер;


(-)күкірт диоксиді, азот оксидтері, иіс газы және қатты бөлшектер;


(-)күкірт диоксиді, көмір қыщқыл газы, азот оксидтері,иіс газы;


(-)қатты бөлшектер және иіс газы.


Сұрақтың № .Басты ОБЗ болып келетіндер:


(-)фреондар


(-)көмір қышқыл газы;


(-)күкірт диоксиді;


(-)иіс газы;


(-)азот оксидтері.


Сұрақтың № .Қалпына келмейтін табиғи қорлар:


(-)қазба байлықтар;


(-)өсімдіктер;


(-)жануарлар;


(-)таза су;


(-)құнарлы топырақ.


Сұрақтың № .Адамдар популяциясының саны мен тығыздығы арту барысында қалалардың өсуі мен дамуы былай деп аталады:


(-)урбанизация;


(-)антропогенез;


(-)антропогенндік қысым;


(-)антропогендік стресс;


(-)биоалуантүрлілік.


Сұрақтың № .Қолданбалы экология мынаны зерттейді:


(-)ағзаның қоршаған ортамен қатынасын;


(-)популяцияның қоршаған ортамен қатынасын;


(-)экожүйенің қоршаған ортамен қатынасын;


(-)табиғи қорлардың тиімді пайдалануын;


(-)мәдениет экологиясын.


Сұрақтың № .Қоректік тізбектегі әрбір буынның орны – ол ...


(-)трофтық деңгей;


(-)трофтық тор;


(-)биологиялық жиналу;


(-)трофтық каскад;


(-)трофтық тізбек пен трофтық тор.


Сұрақтың № .Биосфера құрамына енетіндер:


(-) озон қабатына дейінгі атмосфера бөлігі, гидросфера және литосфераның жоғарғы бөлігі


(-)гидросфера бөлігі мен атмосфера


(-)литосфера бөлігі және гидросфера;


(-)гидросфера бөлігі;


(-)гидросфера, стратосфера және литосфера бөлігі.


Сұрақтың № .Топырақтың физикалық факторлары:


(-)ылғалдылығы, температурасы


(-)ылғалдылығы, температурасы, тұздылығы


(-)ылғалдылығы,алмасулық қабілеті


(-)химиялық құрамы, жылу алмасу


(-)орта әсері және тұздылығы


Сұрақтың № .Популяцияның негізгі динамикалық көрсеткіштері болып келетіндер:


(-)тууы, өлуі және өсу жылдамдығы;


(-)тууы;


(-)өлуі;


(-)өсу жылдамдығы;


(-)тығыздығы.


Сұрақтың № .Автотрофты ағзалар – олар ...


(-)құрылық өсімдіктері, балдырлар, бактериялар;


(-)балдырлар


(-)бактериялар


(-)саңырауқұлақтар


(-)жануарлар


Сұрақтың № . Продуценттер – олар ...


(-)өндірушілер


(-)органикалық заттарды тұтынушылар


(-)етқоректілер


(-)шөпқоректілер


(-)қосқоректілер


Сұрақтың № . Қазақстанның өзекті экологиялық проблемалары:


(-)ауыз судың жетіспеуі;


(-)жер асты суларының ластануы;


(-)озон тесігі;


(-)табиғи қордың таусылуы;


(-)қышқылдық жауын.


Сұрақтың № .Әралуан түрлер арасындағы теріс арақатынастар:


(-)аменсализм


(-)комменсализм


(-)антибиоз бен симбиоз;


(-)мутуализм


(-)протокооперация


Сұрақтың № . Гетеротрофты ағзалар – олар...


(-) жануарлар, адам, саңырауқұлақтар


(-)продуценттер


(-)автотрофтылар


(-)күн сүйгіш өсімдіктер


(-)өсімдіктер және жануарлар


Сұрақтың № .Консументтер – олар ...


(-)шөпқоректі, етқоректі,қосқоректі жануарлар.


(-)продуценттер


(-)детриттер


(-)шөптесін өсімдіктер


(-)өсімдіктер және жануарлар


Сұрақтың № .Зат алмасу дегеніміз...


(-)метаболизм;


(-)фотосинтез;


(-)хемосинтез;


(-)фотомерзімділік;


(-)фотосинтез және хемосинтез.


Сұрақтың № .Жер биотасы – бұл ...


(-)флора және фауна


(-)фауна


(-)прокариоттар


(-)эукариоттар


(-) флора


Сұрақтың № . Популяцияның статикалық көрсеткіштері:


(-)саны мен тығыздығы, құрылымдық көрсеткіштері;


(-)саны;


(-)құрылымдық көрсеткіштері мен тығыздығы;


(-)тууы;


(-)өлуі мен өсуі.


Сұрақтың № .Аумағында осы түр шексіз ұзақ күнелте алатын орта факторлары мәнінің аталуы


(-)экологиялық валенттілік


(-)экологиялық қуыс


(-)экологиялық пирамида


(-)экологиялық сукцессия


(-)экологиялық жүйе


Сұрақтың № .Барлық қалған ағзалар қорек ететін заттарды өндіретіндер – олар ...


(-)продуценттер;


(-)редуценттер;


(-)консументтер;


(-)эукариоттар;


(-)прокариоттар.


Сұрақтың № . Өздерінің күнелтуі үшін бейорганикалық заттарды пайдаланатын ағзалар:


(-)автотрофты


(-)гетеротрофты


(-)стенотермді


(-)эвритермді


(-)стенобионтты


Сұрақтың № . Кең ауқымды температурада өмір сүретін ағзалар былай аталады:


(-) эвритермді;


(-)стенотермді;


(-)стенобионттар;


(-)эвробионттар;


(-)автотрофтар.


Сұрақтың № .Мониторинг дегеніміз:


(-)байқау; бағалау, болжамдау;


(-)бағалау; тәжірибе;


(-)болжамдау; есептеу


(-)тәжірибе; үдерістер


(-)үдерістер, болжамдау;


Сұрақтың № .Температура мәні бойынша толеранттылықтың тар аумағымен шектелген жағдайды қажет ететін ағзалар:


(-)стенотермді;


(-)эвритермді;


(-)стенобионттар;


(-)эвробионттар;


(-)автотрофтар.


Сұрақтың № .Продуценттер – олар ...


(-)көк балдырлар мен өсімдіктер


(-)жануарлар


(-)жәндіктер


(-)қарапайымдар,саңырауқұлақтар


(-)микроағзалар


Сұрақтың № .Демография мынаны зерттейді:


(-)халық санының өсуін;


(-)жануарлардың мекендеуін;


(-)балықтар санын;


(-)құстар санын;


(-)микроағзалар санын.


Сұрақтың № .Биосфераның жоғарғы шегі жер бетінен мынандай биіктікте (км.):


(-)20;


(-)3;


(-)10;


(-)25;


(-)17.


Сұрақтың № .Дене температурасы тұрақты ағзаларды атайды:


(-)гомойотермді;


(-)пойкилотермді;


(-)эукариоттар;


(-)прокариоттар;


(-)стенобионттар.


Сұрақтың № .Литосфераның жоғарғы бөлігі, бар гидросфера және 25-30 км. биіктікке дейінгі атмосфера бөлігі – ол ...


(-)биосфера;


(-)ноосфера;


(-)тропосфера;


(-)стратосфера;


(-)тропопауза


Сұрақтың № .Ноосфера-ол ...


(-)Жердің саналы қабығы;


(-)Жердің қатты қабығы;


(-)Жердің тірі қабығы;


(-)зат пен энергия алмасуының табиғи үдерістерін бақылайтын орта;


(-)Жердің ауалық қабығы;


Сұрақтың № .Аутоэкология–бұл мыналарды зерттейтін экология бөлімі:


(-)жеке ағзаның күнелту ортасымен ара қатынасын


(-)космостық құрылғыларда адам өмірін қамтамасыз ететін кішкене жабық жүйелерді


(-)өндірістің табиғатқа әсерін


(-)биосфера мен адам арасындағы қатынастың жалпы заңдарын


(-)табиғи қорларды.


Сұрақтың № . Экотоп дегеніміз ...


(-)климатоп, эдафотоп


(-)зооценоз, климатоп


(-)эдафотоп, зооцез


(-)эдафотоп, фитоценоз


(-)микробоценоз, климатоп


Сұрақтың № .Толеранттылық заңын тұжырымдаған ғалым:


(-)В. Шелфорд


(-)Б. Коммонер;


(-)В.Н.Сукачев;


(-)Н.И.Вавилов;


(-)Г. Гаузе.


Сұрақтың № .Редуценттер–олар ..


(-)саңырауқұлақтар және микроағзалар;


(-)шөпқоректілер;


(-)көк шөптер;


(-)етқоректілер;


(-)қосқоректілер.


Сұрақтың № .Тірі ағзалар күнелтетін ортасы – табиғаттың өзгеруіне әкеліп соғатын адамның әралуан іс-әрекеті:


(-)антропогендік фактор;


(-)биогендік орта


(-)биологиялық орта


(-)абиотикалық фактор


(-)биотикалық фактор


Сұрақтың № . Абиотикалық фактордың толық құрамы:


(-) орографиялық, химиялық, топырақтық, климаттық;


(-)орографиялық, климаттық;


(-)орографиялық, топырақтық;


(-) орографиялық, химиялық;


(-)орографиялық, фитоценоз.


Сұрақтың № .Бірге тіршілік ететін әралуан ағзалар түрлері мен олардың күнелту жағдайларының жиынтығын былай деп атайды:


(-)экологиялық жүйе;


(-)биогерценоз;


(-)агробиогеоценоз;


(-)экологиялық қуыс;


(-)экологиялық валенттілік.


Сұрақтың № .Гомеостаз дегеніміз ...


(-)экожүйенің (биогеоценоздың) жылжымалы-тұрақты тепе- теңдік күйі;


(-)қоршаған ортаның кез келген жағдайы;


(-)қарастырылып отырған объектіні қоршаған зат немесе кеңістік;


(-)түрдің қоршаған ортаның белгілі бір факторларына бейімделу қабілеті;


(-)орта көрсеткіштерінің жиынтығы


Сұрақтың № .«XXI ғасырдың күн тәртібі» атты экологиялық бағдарлама қабылданған жыл:


(-)1992;


(-)1993;


(-)1994;


(-)1995;


(-)1996


Сұрақтың № .Аутэкология зерттейді:


(-)жеке ағзаның қоршаған ортамен байланысын;


(-)популяцияның қоршаған ортамен байланысын;


(-)қауымдастықтың қоршаған ортамен байланысын;


(-)әртүрлі ұйымдасу деңгейіндегі экожүйелерді;


(-)бүтін биосфераны.


Сұрақтың № .Абиотикалық факторлар мыналар ...


(-)температура;;


(-)адамдар қызметі;


(-)паразитизм;


<

 
Пожаловаться на сайт