Реклама от asia.kz: Мобильная испытательная лаборатория
Изготовление, монтаж, ремонт, подъемных сооружений; проведение экспертизы в области промышленной безопасности
kcs-laboratoriya.ru

Контактная информация: Тел.: +7 (--) -------    Email:

 
 

Экология1

Сұрақтың № .Экология дегеніміз не?

 

(-)Барлық тірі организмдердің бір-біріне өзара қарым-қатынасы және олардың тіршілік ету ортасына әсерін зерттейтін ғылым.

 

 

 

Сұрақтың № .Кім биосфера терминін алғаш ұсынған?

 

(-)Вернадский.

 

 

Сұрақтың № .Жеке түрге жататын дара организмнің қоршаған орта жағдайларымен қарым-қатынасын зерттейтін жалпы экологияның негізгі бөлімі:

 

(-)Аутэкология.

 

 

Сұрақтың № .Жекелеген түрлер популяцияларының құрылымы мен динамикасын зерттеумен айналысатын жалпы экология бөлімі:

 

(-)Синэкология.

 

 

Сұрақтың № .Бір-бірімен және органикалық емес тіршілік ортасымен тығыз қарым-қатынастағы қауымдастықтарды зерттейтін ілім:

 

(-) Синэкология.

 

 

 

Сұрақтың № .Көптеген ғалымдардың зерттеулерінде алғашқы тірі организмдер қандай ортада мекендеген?

 

(-)Суда.

 

 

Сұрақтың № .Ғылымға алғаш рет “экология” терминін енгізген ғалым:

 

(-)Э.Геккель.

 

 

 

Сұрақтың № .Экологиялық фактор дегеніміз:

 

(-)Организмдерге әсер ете алатын ортаның кез келген әрі қарай бөлшектенбейтін элементі.

 

 

 

Сұрақтың № .Экожүйелерге байланысты факторлардың жіктелуі:

 

(-)Сыртқы, ішкі.

 

 

 

Сұрақтың № .Факторлардың табиғатына байланысты жіктелуі:

 

(-)Абиотикалық, биотикалық, антропогендік.

 

 

 

Сұрақтың № .Периодты факторлар:

 

(-)Өрт, дауыл.

 

 

Сұрақтың № .Абиотикалық фактор дегеніміз не?

 

(-)Өлі табиғат факторы.

 

Сұрақтың № .Жарық қандай факторға жатады?

 

(-)Периодты.

 

Сұрақтың № .Аутэкология нені зерттейді?

 

(-)Дара организмдер және дара түрлер.

 

 

 

Сұрақтың № .Экологиялық фактордың белгілі бір регионында организмдердің тіршілік етуі үшін ең қолайлы жағдай туады. Бұл зона қалай аталады?

 

(-)Оптимум.

 

 

 

Сұрақтың № .“Экология” терминін кім ұсынған?

 

(-)Э.Геккель.

 

 

 

Сұрақтың № .Абиотикалық факторға жатпайтыны қайсысы?

 

(-)Өндірісті дамыту.

 

 

Сұрақтың № .Антропогендік факторға жатпайтыны қайсысы?

 

(-)Атмосфералық қысым.

 

 

Сұрақтың № .Ареал дегеніміз:

 

(-)Қауымдастықтың немесе белгілі түрдің таралу аймағы.

 

 

 

Сұрақтың № .Дүниежүзі бойынша АЭС қай жылы іске қосылды?

 

(-)1954 ж.

 

 

 

Сұрақтың № .Топырақ танушы орыс ғалымы:

 

(-)В.В.Докучаев.

 

 

 

Сұрақтың № .Популяцияның экожүйедегі тұрақтылығы неге байланысты болады?

 

(-)Жас шамасы құрлымына.

 

(-)Популяция тығыздығына.

 

(-)Дара организмдердің өзара қарым-қатынасына.

 

(-)Жыныстық құрлымына.

 

(-)Популяция құрлымына және дара организмдердің өзара қарым-қатынасына.

 

Сұрақтың № .Популяция санының тез өсуі қандай жағдайда байқалады?

 

(-)Ортаның қолайлы жағдайынан.

 

(-)Санының маусымдық ауытқуына.

 

(-)Табиғи жауларының жоқтығынан.

 

(-)Жаңа тіршілік ортасында.

 

(-)Жаңа тіршілік ортасында табиғи жауларының жоқтығынан.

 

Сұрақтың № .Экожүйені құрайды:

 

(-)Биоценоз және биотоп.

 

(-)Биоценоз.

 

(-)Қауымдастық.

 

(-)Биотоп.

 

(-)Биотоп және қауымдастық.

 

Сұрақтың № .Қандай ереже екі түрдің қатар бір экологиялық қуысты иелене алмайтындығын сиаттайды?

 

(-)Гаузе.

 

(-)Вольтер.

 

(-)Лотке.

 

(-)Тэнсли.

 

(-)Геккель.

 

Сұрақтың № .Температураға байланысты қандай кең экологиялық эквивалент түрлерін білесіз:

 

(-)Эвритермді.

 

(-)Термді.

 

(-)Стенотермді.

 

(-)Гомотермді.

 

(-)Мезотермді.

 

Сұрақтың № .Толеранттық заңы – бұл…

 

(-)Қоныстану және организм өркендеуі – кез-келген фактордың жетіспеушілігі немесе артықшылығы.

 

(-)Жылу-лимитттік фактор.

 

(-)Физиологиялық процесстер 380-4000С-те қарқынды жүреді.

 

(-)Популяция өсу қарқыны.

 

(-)Жарықтың артық мөлшері – лимтиттеуші фактор.

 

Сұрақтың № .Бір көлемдегі немесе кеңістіктегі особьтардың саны.

 

(-)Тығыздығы.

 

(-)Саны.

 

(-)Өлуі.

 

(-)Өсу қарқыны.

 

(-)Өсу типі.

 

Сұрақтың № .Биотикалық қауымдастық – бұл…

 

(-)Белгілі территорияны мекендейтін популяция жиынтығы.

 

(-)Белгілі бір территорияны мекендейтін тірі организмдер жиынтығы.

 

(-)Белгілі территорияны мекендейтін популяция жиынтығы сол жердің компоненттеріне тән емес қасиеттері бар.

 

(-)Организмдердің кеңістіктегі таралуы.

 

(-)Өмір сферасы.

 

Сұрақтың № .Экологиялық популяция – бұл…

 

(-)Биологиялық ұсақ топтастықтар

 

(-)Ландшафты-географиялық популяция.

 

(-)Биотоптағы популяциялардың қоныстануы.

 

(-)Популяция элементі.

 

(-)географиялық популяция.

 

Сұрақтың № .Гаузе ережесі – бұл…

 

(-)Экологиялық мұқтаждықтары бірдей екі түр бір экологиялық қуысты иелене алмайды.

 

(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждарымен бір экологиялық қуысты иелене алмайды.

 

(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждықтарымен бір-бірімен тұра алады.

 

(-)Екі түр әртүрлі экологиялық мұқтаждықтарымен күнелте алады.

 

(-)Екі түр бірдей экологиялық мұқтаждықтарымен бірге тұра алады.

 

Сұрақтың № .Неорганикалық заттардан органикалық зат түзетін организм қалай аталады?

 

(-)Продуцент.

 

(-)Гетеротроф.

 

(-)Консумент.

 

(-)Редуцент.

 

(-)Миксотроф.

 

Сұрақтың № .Бір популяцияның өсу және көбеюінің төмендеуі екінші популяцияға әсер етпейтін қарым- қатынастар қалай аталады?

 

(-)Нейтрализм.

 

(-)Жыртқыштық.

 

(-)Комменсализм.

 

(-)Экспуатация.

 

(-)Интерференция.

 

Сұрақтың № .Популяцияның өсу қарқынына және көбеюіне екінші популяцияның әсері болмайтын қарым-қатынастар:

 

(-)Нейтрализм.

 

(-)Аменсализм.

 

(-)Ынтымақтастық.

 

(-)Комменсализм.

 

(-)Бәсекелестік.

 

Сұрақтың № .1935 жылы “Экожүйе” терминін ұсынған кім?

 

(-)Тэнсли А.

 

(-)Докучаев В.Н.

 

(-)Форбс С.

 

(-)Мебиус К.

 

(-)Геккель Э.

 

Сұрақтың № .Гетеротрофты организмдерге нелер жатады.

 

(-)Органикалық заттар және олардың қосылыстарымен қоректенетін организмдер.

 

(-)Етпен қоректенетін жыртқыштар.

 

(-)Шөппен қоректенетін жануарлар.

 

(-)Аэробты бактериялар.

 

(-)Екінші организм арқылы күн көретін паразиттер.

 

Сұрақтың № .Экологиялық “қуыс” терминін кім ұсынған?

 

(-)Гриннель Дж.

 

(-)Мебиус К.

 

(-)Геккель Э.

 

(-)Сукачев В.Н.

 

(-)Элтон Ч.

 

Сұрақтың № .Өмірге қажетті ресурстардың тапшылығынан екі түрдің бірге бір кеңістікте тұра алмайтындығын түсіндіретін кімнің ережесі:

 

(-)Гаузе.

 

(-)Шелфорд.

 

(-)Либих.

 

(-)Минимум заңы.

 

(-)Толеранттық заң.

 

Сұрақтың № .Экожүйенің гомеостазы деген не?

 

(-)Экожүйедегі қалыптасқан тұрақтылық.

 

(-)Популяция тығыздығының азықтық қорларға тәуелділігі.

 

(-)Биотикалық және абиотикалық факторлардың тепе-теңдігі.

 

(-)Экожүйенің өзін-өзі сүйемелдеуге және өздігінен реттелуге қабілеттілігі.

 

(-)Экожүйенің бір аймақта көп жылдар неден құрылады.

 

Сұрақтың № .Бір биоценоздың уақыт аралығында екіншісімен жер бетіндегі аймақта кезекті ауысуын не дейді?

 

(-)Сукцессия.

 

(-)Климакс.

 

(-)Гомеостаз.

 

(-) Супрессия.

 

(-)Реверсия.

 

Сұрақтың № .Белгілі бір территорияны мекендейтін тірі организмдердің жиынтығы:

 

(-)Биоценоз.

 

(-)Популяция.

 

(-)Биома.

 

(-)Ареал.

 

(-)Экологиялық қуыс.

 

Сұрақтың № .Барлық организмдердің өзара әрекеттесуі мен физикалық ортаменен қарым-қатынасы кезінде тірі және өлі бөліктер арасындағы зат алмасуы болатын орта:

 

(-)Экожүйе.

 

(-)Биоценоз.

 

(-)Агробиоценоз.

 

(-)Биом.

 

(-)Биота.

 

Сұрақтың № .Организмнің жылылыққа төзімділігінің күштілігі қандай терминмен көрсетіледі?

 

(-)Эвритермді.

 

(-)Стеногалды.

 

(-)Стенотермді.

 

(-)Эвригалды.

 

(-)Стенотопты.

 

Сұрақтың № .Биогеоценоз деген не?

 

(-)Белгілі бір аумақта тіршілік етіп жатқан организмдер жиынтығы.

 

(-)Биоценотикалық ортада тіршілік етіп жатқан организмдердің тұрақты жүйесі.

 

(-)Қалыптасқан ортасы мен трофикалық байланысы және тұрақталған зат-энергия айналымы бар, өнімділігі мен реттелу жүйесі орнықты биоценоздың дараланған экологиялық жүйесі.

 

(-)Адамның іс әрекетімен құралған экологиялық жүйелер.

 

(-)Агроэкологияның бір бөлімі.

 

Сұрақтың № .Пойкилотермді организмдерге кімдер жатады?

 

(-)Суық қанды жануарлар.

 

(-)жануарлар дүниесі.

 

(-)Адамзат.

 

(-)Жәндіктер.

 

(-)Жылы қанды жануарлар.

 

Сұрақтың № .Екі түрдің тіршілік жасау кезінде, оның бір түріне пайдалы, екіншісіне зиянсыз бірге тұруды қалай атайды?

 

(-)Комменсализм.

 

(-)Мутуализм.

 

(-)Симбиоз.

 

(-)Пәтершілік.

 

(-)Конкуренция.

 

Сұрақтың № .Екі түрдің бір-бірінсіз тіршілік ете алмауын не дейді?

 

(-)Симбиоз.

 

(-)Мутуализм.

 

(-)Комменсализм.

 

(-)Пәтершілік.

 

(-)Бәсекелестік.

 

Сұрақтың № .Топ эффектісі деген не?

 

(-) Бір түрдің организмнің бірін-бірі организм сезім мүшелері арқылы түйсініп, мінез-құлықтарына, тіршілік етуіне әсер ықпалы.

 

(-)Организмдердің бірлесіп тіршілік етуі.

 

(-)Қатар тіршілік ететін организмдердің бірін-бірі сезім мүшелері арқылы түйсінуі.

 

(-)Популяция тығыздығы артқан сайын өсе түсетін өзара әсер-ықпалы.

 

(-)Бір түрге жататын организмдер арасындағы әсер-ықпалдар.

 

Сұрақтың № .Бүлінген жерлерді қайта қалпына келтіру процессі:

 

(-)Рекультивация

 

(-)Мелиорация.

 

(-)Жер кадастры.

 

(-)Эрозия.

 

(-)Гумификация.

 

Сұрақтың № .Атмосфера ауасындағы оттек мөлшері:

 

(-)20,95.

 

(-)78,08.

 

(-)60,06.

 

(-)88,09.

 

(-)0,93.

 

Сұрақтың № .“Бу эффектісі” деген не?

 

(-) Атмосферадағы көмірқышқыл газының мөлшерінің жоғарлауы.

 

(-)Атмосферадаоттегінің азаюы.

 

(-)Ауаның көмір – оттегі балансының бұзылуы.

 

(-)Климаттың глобальды суынуы.

 

(-) Ауада N мөлшерінің көбеюі.

 

Сұрақтың № .Озон қабаты қандай биіктікте орналасқан?

 

(-)20-25 км.

 

(-)10-15 км.

 

(-)70-72 км.

 

(-)5–15 км.

 

(-)45 км.

 

Сұрақтың № .Ауа құрамындағы көмірқышқыл газының концентрациясы, (%)

 

(-)0,3.

 

(-)0,93.

 

(-)0,03.

 

(-)0,008.

 

(-)20-95

 

Сұрақтың № .Эрозия дегеніміз:

 

(-)Топырақтың құнарлы қабатының сумен шайылуы немесе желмен ұшырылуы.

 

(-)Позитивті процесс.

 

(-)Гумус минерализациясы.

 

(-)Орман жамылғысының түзілуі.

 

(-)Жағымсыз процесс.

 

Сұрақтың № .Отын жанған кезінде түзілетін өте зиянды газ:

 

(-)Көмірқышқылы.

 

(-)Күкірт.

 

(-)Күл.

 

(-)Көмір оксиді

 

(-)Көкіртті сутек.

 

Сұрақтың № .Күн сәулесінің Жермен шағылысу қабілеттілігі:

 

(-)Альбедо.

 

(-)Гигростат.

 

(-)Сукцессия.

 

(-)Гелетроф.

 

(-)Аэротенк.

 

Сұрақтың № .Көмірқышқыл газының екі еселенген мөлшері жер атмосферасының температурасын қанша 0С-ға көтереді?

 

(-)10.

 

(-)6-8.

 

(-)әсер етпейді.

 

(-)2,9-4.

 

(-)15-17.

 

Сұрақтың № .Ауаның негізгі ластаушы көздері:

 

(-)Автомобильден бөлінетін газдар

 

(-)Радиоактивтік материалдар.

 

(-)Орман өрттері.

 

(-)өндіріс бөлінділері.

 

(-)Вулкандар.

 

Сұрақтың № .Барлық тірі организм құрамында су болады. Адам ағзасында қанша су бар (%)?

 

(-)66.

 

(-)85.

 

(-)45.

 

(-)50

 

(-)55.

 

Сұрақтың № .Редуцент – бұл…

 

(-)Органикалық қалдықтарды бейорганикалық затқа айналатын гетеротрофты организм

 

(-)Автрофты организм

 

(-)өлі органикалық затпен қоректенетін организм.

 

(-)Бөтен организм арқылы тіршілік ететін организм.

 

(-)Анаэроб организм.

 

Сұрақтың № .Организм топтастығың белгілі бір заңдылықпен басқаға алмастырылуын не дейді?

 

(-)Сукцессия.

 

(-)Мелиорация.

 

(-)Популяция.

 

(-)Литорал.

 

(-)Рекреация.

 

Сұрақтың № .Қандай абиотикалық фактор өсімдіктер мен жануарлар өміріндегі маусымдық сигналы және эволюцияның негізгі реттеушісі:

 

(-)Күн ұзақтығының маусымдық өзгерісі .

 

(-)Температураныңөзгеруі.

 

(-)Жауын-шашын мөлшері.

 

(-)Атмосфералық қысым өзгерісі.

 

(-)Климаттың нашарлығы

 

Сұрақтың № .Биоценоздың қандай компоненті автроф деп аталады?

 

(-) Продуцент.

 

(-)Консумен ІІ-ші ретті.

 

(-)Консумент І-ші ретті.

 

(-)Редуцент.

 

(-)Консумент ІІІ-ші ретті.

 

Сұрақтың № .Экологиялық факторлардық кең диапазонды әсерлеріне тұрақты түрлер:

 

(-)Эврибионт.

 

(-)Стенобионт.

 

(-)Гидробионт.

 

(-)Доминант.

 

(-)Эдификатор.

 

Сұрақтың № .Биом дегеніміз:

 

(-)Жер бетіндегі және судағы өсімдіктер мен жануарлар қауымдастығы

 

(-)өсімдіктердің белгілі түрлерінің биоценоздағы жиынтығы.

 

(-)Тұтас климаттық белдеуін камтитын өсімдік қауымдастықтарының негізгі типтер.

 

(-)Жер үстіндегі биоценоздар.

 

(-)Су биоценоздары.

 

Сұрақтың № .Минимум ережесінің авторы кім?

 

(-)Ю. Либих.

 

(-)К.Гаузе.

 

(-)Б. Коммонер.

 

(-)Ч. Дарвин.

 

(-)В.И. Вернадский.

 

Сұрақтың № .Экологиялық мониторинг дегеніміз:

 

(-)Қоршаған орта жағдайын бақылау.

 

(-)Экологиялық ситуацияны прогноздау

 

(-)Қоршаған орта жағдайын талдаудың жүйесі.

 

(-)Қоршаған орта жағдайы туралы мәліметтер.

 

(-)Қоршаған ортаны бақылау жүйесі.

 

Сұрақтың № .Өсімдік ағзалары жиынтығы?

 

(-)флора

 

(-)фауна

 

(-)эукариот

 

(-)прокариот

 

(-)биота.

 

Сұрақтың № .Редуцент – бұл…

 

(-)Органикалық қалдықтарды бейорганикалық затқа айналатын гетеротрофты организм

 

(-)Автрофты организм

 

(-)өлі органикалық затпен қоректенетін организм.

 

(-)Бөтен организм арқылы тіршілік ететін организм.

 

(-)Анаэроб организм.

 

Сұрақтың № .Қышқылдық жауынның зардаптары

 

(-)Барлығы дұрыс.

 

(-)Тері аурулары.

 

(-)Онкологиялық аурулардың өсуі.

 

(-)Архитектура ескерткіштерінің бұзылуы.

 

(-)Тыныс алу органдарының бүлінуі

 

Сұрақтың № .Атмосфераның озондық қабатын бұзушы заттар:

 

(-)Фреондарды пайдаланудан.

 

(-)Тұрмыста аэрозольдерді қолданудан.

 

(-)Тоңазытқыш қондырғыларды пайдаланудан.

 

(-)Ұшақтардың әсерінен.

 

(-)Атмосферада СО2 көмірқышқылдардың көбеюі.

 

Сұрақтың № .Экологиялық катастрофа немен сипатталады?

 

(-)Экожүйедегі тепе-теңдіктің бұзылуыменен.

 

(-)Зардаптардыңқайталануымен.

 

(-)Зардаптардыңқайта орнына келмеуімен.

 

(-)Организмдердің кейбір түрлерініңөлуінен.

 

(-)Қауымдастықтың түрлік құрамыныңөзгеруінен.

 

Сұрақтың № .Гетеротрофтар энергия көздері ретінде нені пайдаланады:

 

(-)Органикалық заттар.

 

(-)Бейорганикалық заттар.

 

(-)Көмір қышқылы.

 

(-)Дайын минералдар.

 

(-)Фитомасса.

 

Сұрақтың № .Қорықтар –табиғат қорғаудың жоғарғы формасы, олар Қазақстанда қанша?

 

(-)10.

 

(-)7.

 

(-)5.

 

(-)8.

 

(-)12.

 

Сұрақтың № .Мемлекеттік Барсакелмес қорығы қайда орналасқан?

 

(-)Арал теңізі маңында.

 

(-)Атырау обл.

 

(-)Шымкент обл.

 

(-)Таулы Алтайда.

 

(-)Павлодар обл.

 

Сұрақтың № .Дүниежүзіндегі ең үлкен ұлттық парк.

 

(-)Гренланд (Дания).

 

(-)Грейт-Виктория-Дезерт (Австралия).

 

(-)Орталық Калахар (Ботсван).

 

(-)Солтүстік-шығыс Свальберд (Норвегия).

 

(-)Вуд-Баффало (Канада).

 

Сұрақтың № .Ең көне Мемлекеттік Ақсу – Жабағлы қорығы қай жылы ұйымдастырылған?

 

(-)1926ж.

 

(-)1931 ж.

 

(-)1929 ж.

 

(-)1940 ж.

 

(-)1952 ж.

 

Сұрақтың № .1976 жылы Республикамыздатағы бір мемлекеттік қорық ұйымдастырылды. Ол қалай аталады?

 

(-)Марқакөл.

 

(-)Наурызым.

 

(-)Ақсу- Жабағлы

 

(-)Қорғалжын.

 

(-)Алматы.

 

Сұрақтың № .Топырақтың желменен ұшуы және суменен бүлінуі қалай аталады?

 

(-)Эрозия.

 

(-)Тұздану.

 

(-)Рециклизация.

 

(-)Желдену.

 

(-)Инфильтрация.

 

Сұрақтың № .Популяция тығыздығы деген не?

 

(-)Белгілі кеңістік өлшеміне есептелген популяцияның жеке организмдер саны.

 

(-)Белгілі бір кеңістік өлшеміне келетін жеке организмдердің саны.

 

(-)Жеке түрлердің организмдер саны.

 

(-)Организмдердің бір аймақта орналасу ерекшеліктері.

 

(-)Экологиялыққуысты популяциялар саны.

 

Сұрақтың № .Экологиялық сукцессия деген не?

 

(-)Экожүйедегі организмдердің орын алмасуы.

 

(-)Экожүйенің дамуы.

 

(-)Экожүйенің сыртқы күштерге сәйкес өзгеруі.

 

(-)Экожүйеніңөз ішіндегі өтіп жатқан құбылыстарға байланысты өзгеруі.

 

(-)Экожүйенің уақыт бойынша өзгеруі.

 

Сұрақтың № .Организмдер арасындағы қоректік тізбектер қандай түрлерге бөлінеді?

 

(-)Зоофагтар, фитофагтар.

 

(-)Жайылымдық, детриттік.

 

(-)Тікелей жанама.

 

(-)Пойкилотрофты, гомойтрофты.

 

(-)Минералдық, органикалық.

 

Сұрақтың № .Ауданның экологиялық жағдайын бағалайтын экологиялық мониторинг түрі.

 

(-)Аймақтық

 

(-)Локальдық.

 

(-)Глобальды.

 

(-)Фондық.

 

(-)Фондық, локальдық, региональдық.

 

Сұрақтың № .Шаруашылық мақсатына пайдаланудан босатылған тек табиғи қалыппен дамитын ерекше қорғалатын жерлерді қалай атайды?

 

(-)Қорық.

 

(-)Резерват.

 

(-)Қорықша.

 

(-)Табиғат ескерткіштері.

 

(-)Ұлттықбақ.

 

Сұрақтың № .Орыс ғалымы В.И. Вернадскийдің еңбегі:

 

(-)Биосфера.

 

(-)Дүние динамикасы

 

(-)Адам және носфера.

 

(-)Адамдық қасиеттер.

 

(-)Адам феномені.

 

Сұрақтың № .Қазіргі кездегі біздің планетамыздағы халық саны.

 

(-)6 млрд-тан жоғары.

 

(-)4-4 млрд.

 

(-)4-5 млрд.

 

(-)5-6 млрд.

 

(-)2-3 млрд.

 

Сұрақтың № .Қоршаған ортаны ластаудың антропогендік емес көздері:

 

(-)Жанар тау және гейзер.

 

(-)Транспорт.

 

(-)Ауыл шаруашылығы.

 

(-)Өндіріс.

 

(-)ЖЭС.

 

Сұрақтың № .Жерге жақын атмосфера температурасының көмір қышқыл газы және басқа газдар әсерінен жоғарлауы қалай аталады?

 

(-)Бу эффектісі.

 

(-)Қоршаған ортаныңқарсыласуы.

 

(-)Антропогендік стрес.

 

(-)Энергетикалық дағдарыс.

 

(-)Қышқылдық жауындар.

 

Сұрақтың № .Қай жылы Стокгольмде (Швеция) қоршаған ортаны қорғау туралы бірінші

 

Халықаралық конференциясы өтті?

 

(-)1972.

 

(-)1968.

 

(-)1980.

 

(-)1984.

 

(-)1993.

 

Сұрақтың № .“ХХІ ғасыр күн тәртібі” атты Халықаралық форум (Рио-де Жанейро) қай жылы өтті.

 

(-)1992.

 

(-)1980.

 

(-)1972.

 

(-)1968.

 

(-)1954.

 

Сұрақтың № .Қай ғалым алғаш рет “ноосфера” терминін қолданған?

 

(-)Э.Леруа.

 

(-)Э.Зюсс.

 

(-)Б.Комменер.

 

(-)Ю.Либих.

 

(-)Ю.Одум.

 

Сұрақтың № .Қай жылы озон қабатын қорғау туралы келісім шарт қабылданды (Вен конвенциясы)?

 

(-)1985.

 

(-)1980.

 

(-)1982.

 

(-)1979.

 

(-)1992.

 

Сұрақтың № .Табиғи ортаның жағдайын адам қызметі нәтижесінде бақылау, бағалау жүргізуді қалай атайды?

 

(-)Мониторинг.

 

(-)Фенология.

 

(-)Табиғат қорғау.

 

(-)Биосфералыққорық.

 

(-)Антропогендік фактор.

 

Сұрақтың № .Ерекше қорғалатын үлкен территорияларда тек ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіледі:

 

(-)Қорық.

 

(-)Қорықша.

 

(-)Табиғат ескерткіштері.

 

(-)Қорғалатын территориялар.

 

(-)Ұлттық бақтар.

 

Сұрақтың № .Су және территория учаскелерінде адам қызметін тұрақты немесе уақытша тоқтатылатын жерлерді қалай атайды:

 

(-)Қорғалатын территориялар.

 

(-)Қорық.

 

(-)Қорықша.

 

(-)табиғат ескерткіштері.

 

(-)Қорықтық, аңшылық шаруашылық.

 

Сұрақтың № .Марқакөл қорығы ҚР мына жылы құрылды:

 

(-)1976;

 

(-)1972;

 

(-)1973;

 

(-)1974;

 

(-)1975.

 

Сұрақтың № .Ластанған суды тазалаудың химиялық әдістері:

 

(-) тотықтыру мен бейтараптау

 

(-)сорбция

 

(-)флотация

 

(-)сорбция мен бейтараптау

 

(-)коагуляция

 

Сұрақтың № .Атмосфералық ауаның ластануы мынандай болады:

 

(-)табиғи және антропогендік;

 

(-)жасанды;

 

(-)табиғи және жасанды;

 

(-)жасанды және антропогендік;

 

(-)табиғи.

 

Сұрақтың № .Рентген сәулелері, гамма-сәулелер, нейтрондар, бензапирен, кейбір вирустар:

 

(-)мутагендер;

 

(-)канцерогендер;

 

(-)биогендер;

 

(-)тератоагендер;

 

(-)эмбриогендер.

 

Сұрақтың № . Қалпына келетін табиғи қорлар:

 

(-)өсімдіктер, жануарлар;

 

(-)көмір, мұнай;

 

(-)темір, алтын;

 

(-)балшық;

 

(-)құм.

 

Сұрақтың № .“Итай – итай” ауруының қоздырғышы:

 

(-)кадмий;

 

(-)қорғасын;

 

(-)сынап;

 

(-)нитраттар;

 

(-)диоксиндер.

 

Сұрақтың № . Бензапирен, ультракүлгін сәулелер, радиоактивті изотоптар, эпоксидті смолалар, нитриттер, асбест ─ олар:

 

(-)канцерогендер

 

(-)мутагендер;

 

(-)тератогендер;

 

(-)эмбриогендер;

 

(-)биогендер.

 

Сұрақтың № .Алмастырылатын табиғи қорлар:

 

(-)қазба отындар;

 

(-)озон;

 

(-)көмір қышқыл газ;

 

(-)тұщы су;

 

(-)балық.

 

Сұрақтың № .Судың эвтрофикациясы оның мына заттармен баюның нәтижесі:

 

(-)биогендік;

 

(-)костық;

 

(-)биокостық;

 

(-)минералдық;

 

(-)органикалық.

 

Сұрақтың № .Мына зат ағзаны уландырып, сатуризм ауруына шалдықтырады:

 

(-) қорғасын

 

(-)кадмий;

 

(-)сынап;

 

(-)марганец;

 

(-)алюминий

 

Сұрақтың № .Сарқылатын табиғи қор:

 

(-)құнарлы топырақ;

 

(-)күн энергиясы;

 

(-)теңіз;

 

(-)атмосфералық ауа;

 

(-)ағынды су.

 

Сұрақтың № .Жасанды ластану көздері:

 

(-) автомобиль газдары, смог;

 

(-)жанартаулар

 

(-)шаңды дауылдар;

 

(-)жер сілкіну;

 

(-)орман өрттері.

 

Сұрақтың № . ҚР экологиялық апат аймағы:

 

(-)Арал теңізі

 

(-)Балхаш көлі

 

(-)Ертіс өзені

 

(-)Есіл өзені

 

(-)Орал өзені

 

Сұрақтың № .Литосфераның құрамы:

 

(-) жер қыртысы мен жердің бүкіл мантиясы, ядросы;

 

(-)жер қыртысы мен гидросфе- ра;

 

(-)жер қыртысы мен жердің жоғарғы мантиясы;

 

(-)жер қыртысы мен ядросы ;

 

(-)жер қыртысы мен атмосфера

 

Сұрақтың № .”Қорғалжын “ қорығы ҚР мына облысында орналасқан:

 

(-)Ақмола

 

(-)Павлодар

 

(-)Оңтүстік Қазақстан

 

(-)Жамбыл

 

(-)Шығыс Қазақстан

 

Сұрақтың № .Сарқылатын табиғи қорлар мыналарға бөлінеді:

 

(-)қалпына келетіндер және келмейтіндер;

 

(-)қалпына келетіндер;

 

(-)қалпына келмейтіндер;

 

(-)алмастырылатындар;

 

(-) алмастыруға жатпайтындар.

 

Сұрақтың № .Су мынандай айналымға қатысады

 

(-)үлкен және кіші;

 

(-)геологиялық;

 

(-)геологиялық және биологиялық;

 

(-)кіші;

 

(-)биологиялық;

 

Сұрақтың № . Құрылық үлесі мынша млн. км2:

 

(-)510;

 

(-)450;

 

(-)400;

 

(-)200;

 

(-)150.

 

Сұрақтың № .Тропопауза жерден мынша биіктікте орналасқан (км):

 

(-)14;

 

(-)11;

 

(-)16;

 

(-)18;

 

(-)20.

 

Сұрақтың № .Ауаның басты ластаушылары – олар ...

 

(-)көмір қышқыл газ;

 

(-)қатты бөлшектер;

 

(-)күкірт диоксиді, азот оксидтері, иіс газы және қатты бөлшектер;

 

(-)күкірт диоксиді, көмір қыщқыл газы, азот оксидтері,иіс газы;

 

(-)қатты бөлшектер және иіс газы.

 

Сұрақтың № .Басты ОБЗ болып келетіндер:

 

(-)фреондар

 

(-)көмір қышқыл газы;

 

(-)күкірт диоксиді;

 

(-)иіс газы;

 

(-)азот оксидтері.

 

Сұрақтың № .Қалпына келмейтін табиғи қорлар:

 

(-)қазба байлықтар;

 

(-)өсімдіктер;

 

(-)жануарлар;

 

(-)таза су;

 

(-)құнарлы топырақ.

 

Сұрақтың № .Адамдар популяциясының саны мен тығыздығы арту барысында қалалардың өсуі мен дамуы былай деп аталады:

 

(-)урбанизация;

 

(-)антропогенез;

 

(-)антропогенндік қысым;

 

(-)антропогендік стресс;

 

(-)биоалуантүрлілік.

 

Сұрақтың № .Қолданбалы экология мынаны зерттейді:

 

(-)ағзаның қоршаған ортамен қатынасын;

 

(-)популяцияның қоршаған ортамен қатынасын;

 

(-)экожүйенің қоршаған ортамен қатынасын;

 

(-)табиғи қорлардың тиімді пайдалануын;

 

(-)мәдениет экологиясын.

 

Сұрақтың № .Қоректік тізбектегі әрбір буынның орны – ол ...

 

(-)трофтық деңгей;

 

(-)трофтық тор;

 

(-)биологиялық жиналу;

 

(-)трофтық каскад;

 

(-)трофтық тізбек пен трофтық тор.

 

Сұрақтың № .Биосфера құрамына енетіндер:

 

(-) озон қабатына дейінгі атмосфера бөлігі, гидросфера және литосфераның жоғарғы бөлігі

 

(-)гидросфера бөлігі мен атмосфера

 

(-)литосфера бөлігі және гидросфера;

 

(-)гидросфера бөлігі;

 

(-)гидросфера, стратосфера және литосфера бөлігі.

 

Сұрақтың № .Топырақтың физикалық факторлары:

 

(-)ылғалдылығы, температурасы

 

(-)ылғалдылығы, температурасы, тұздылығы

 

(-)ылғалдылығы,алмасулық қабілеті

 

(-)химиялық құрамы, жылу алмасу

 

(-)орта әсері және тұздылығы

 

Сұрақтың № .Популяцияның негізгі динамикалық көрсеткіштері болып келетіндер:

 

(-)тууы, өлуі және өсу жылдамдығы;

 

(-)тууы;

 

(-)өлуі;

 

(-)өсу жылдамдығы;

 

(-)тығыздығы.

 

Сұрақтың № .Автотрофты ағзалар – олар ...

 

(-)құрылық өсімдіктері, балдырлар, бактериялар;

 

(-)балдырлар

 

(-)бактериялар

 

(-)саңырауқұлақтар

 

(-)жануарлар

 

Сұрақтың № . Продуценттер – олар ...

 

(-)өндірушілер

 

(-)органикалық заттарды тұтынушылар

 

(-)етқоректілер

 

(-)шөпқоректілер

 

(-)қосқоректілер

 

Сұрақтың № . Қазақстанның өзекті экологиялық проблемалары:

 

(-)ауыз судың жетіспеуі;

 

(-)жер асты суларының ластануы;

 

(-)озон тесігі;

 

(-)табиғи қордың таусылуы;

 

(-)қышқылдық жауын.

 

Сұрақтың № .Әралуан түрлер арасындағы теріс арақатынастар:

 

(-)аменсализм

 

(-)комменсализм

 

(-)антибиоз бен симбиоз;

 

(-)мутуализм

 

(-)протокооперация

 

Сұрақтың № . Гетеротрофты ағзалар – олар...

 

(-) жануарлар, адам, саңырауқұлақтар

 

(-)продуценттер

 

(-)автотрофтылар

 

(-)күн сүйгіш өсімдіктер

 

(-)өсімдіктер және жануарлар

 

Сұрақтың № .Консументтер – олар ...

 

(-)шөпқоректі, етқоректі,қосқоректі жануарлар.

 

(-)продуценттер

 

(-)детриттер

 

(-)шөптесін өсімдіктер

 

(-)өсімдіктер және жануарлар

 

Сұрақтың № .Зат алмасу дегеніміз...

 

(-)метаболизм;

 

(-)фотосинтез;

 

(-)хемосинтез;

 

(-)фотомерзімділік;

 

(-)фотосинтез және хемосинтез.

 

Сұрақтың № .Жер биотасы – бұл ...

 

(-)флора және фауна

 

(-)фауна

 

(-)прокариоттар

 

(-)эукариоттар

 

(-) флора

 

Сұрақтың № . Популяцияның статикалық көрсеткіштері:

 

(-)саны мен тығыздығы, құрылымдық көрсеткіштері;

 

(-)саны;

 

(-)құрылымдық көрсеткіштері мен тығыздығы;

 

(-)тууы;

 

(-)өлуі мен өсуі.

 

Сұрақтың № .Аумағында осы түр шексіз ұзақ күнелте алатын орта факторлары мәнінің аталуы

 

(-)экологиялық валенттілік

 

(-)экологиялық қуыс

 

(-)экологиялық пирамида

 

(-)экологиялық сукцессия

 

(-)экологиялық жүйе

 

Сұрақтың № .Барлық қалған ағзалар қорек ететін заттарды өндіретіндер – олар ...

 

(-)продуценттер;

 

(-)редуценттер;

 

(-)консументтер;

 

(-)эукариоттар;

 

(-)прокариоттар.

 

Сұрақтың № . Өздерінің күнелтуі үшін бейорганикалық заттарды пайдаланатын ағзалар:

 

(-)автотрофты

 

(-)гетеротрофты

 

(-)стенотермді

 

(-)эвритермді

 

(-)стенобионтты

 

Сұрақтың № . Кең ауқымды температурада өмір сүретін ағзалар былай аталады:

 

(-) эвритермді;

 

(-)стенотермді;

 

(-)стенобионттар;

 

(-)эвробионттар;

 

(-)автотрофтар.

 

Сұрақтың № .Мониторинг дегеніміз:

 

(-)байқау; бағалау, болжамдау;

 

(-)бағалау; тәжірибе;

 

(-)болжамдау; есептеу

 

(-)тәжірибе; үдерістер

 

(-)үдерістер, болжамдау;

 

Сұрақтың № .Температура мәні бойынша толеранттылықтың тар аумағымен шектелген жағдайды қажет ететін ағзалар:

 

(-)стенотермді;

 

(-)эвритермді;

 

(-)стенобионттар;

 

(-)эвробионттар;

 

(-)автотрофтар.

 

Сұрақтың № .Продуценттер – олар ...

 

(-)көк балдырлар мен өсімдіктер

 

(-)жануарлар

 

(-)жәндіктер

 

(-)қарапайымдар,саңырауқұлақтар

 

(-)микроағзалар

 

Сұрақтың № .Демография мынаны зерттейді:

 

(-)халық санының өсуін;

 

(-)жануарлардың мекендеуін;

 

(-)балықтар санын;

 

(-)құстар санын;

 

(-)микроағзалар санын.

 

Сұрақтың № .Биосфераның жоғарғы шегі жер бетінен мынандай биіктікте (км.):

 

(-)20;

 

(-)3;

 

(-)10;

 

(-)25;

 

(-)17.

 

Сұрақтың № .Дене температурасы тұрақты ағзаларды атайды:

 

(-)гомойотермді;

 

(-)пойкилотермді;

 

(-)эукариоттар;

 

(-)прокариоттар;

 

(-)стенобионттар.

 

Сұрақтың № .Литосфераның жоғарғы бөлігі, бар гидросфера және 25-30 км. биіктікке дейінгі атмосфера бөлігі – ол ...

 

(-)биосфера;

 

(-)ноосфера;

 

(-)тропосфера;

 

(-)стратосфера;

 

(-)тропопауза

 

Сұрақтың № .Ноосфера-ол ...

 

(-)Жердің саналы қабығы;

 

(-)Жердің қатты қабығы;

 

(-)Жердің тірі қабығы;

 

(-)зат пен энергия алмасуының табиғи үдерістерін бақылайтын орта;

 

(-)Жердің ауалық қабығы;

 

Сұрақтың № .Аутоэкология–бұл мыналарды зерттейтін экология бөлімі:

 

(-)жеке ағзаның күнелту ортасымен ара қатынасын

 

(-)космостық құрылғыларда адам өмірін қамтамасыз ететін кішкене жабық жүйелерді

 

(-)өндірістің табиғатқа әсерін

 

(-)биосфера мен адам арасындағы қатынастың жалпы заңдарын

 

(-)табиғи қорларды.

 

Сұрақтың № . Экотоп дегеніміз ...

 

(-)климатоп, эдафотоп

 

(-)зооценоз, климатоп

 

(-)эдафотоп, зооцез

 

(-)эдафотоп, фитоценоз

 

(-)микробоценоз, климатоп

 

Сұрақтың № .Толеранттылық заңын тұжырымдаған ғалым:

 

(-)В. Шелфорд

 

(-)Б. Коммонер;

 

(-)В.Н.Сукачев;

 

(-)Н.И.Вавилов;

 

(-)Г. Гаузе.

 

Сұрақтың № .Редуценттер–олар ..

 

(-)саңырауқұлақтар және микроағзалар;

 

(-)шөпқоректілер;

 

(-)көк шөптер;

 

(-)етқоректілер;

 

(-)қосқоректілер.

 

Сұрақтың № .Тірі ағзалар күнелтетін ортасы – табиғаттың өзгеруіне әкеліп соғатын адамның әралуан іс-әрекеті:

 

(-)антропогендік фактор;

 

(-)биогендік орта

 

(-)биологиялық орта

 

(-)абиотикалық фактор

 

(-)биотикалық фактор

 

Сұрақтың № . Абиотикалық фактордың толық құрамы:

 

(-) орографиялық, химиялық, топырақтық, климаттық;

 

(-)орографиялық, климаттық;

 

(-)орографиялық, топырақтық;

 

(-) орографиялық, химиялық;

 

(-)орографиялық, фитоценоз.

 

Сұрақтың № .Бірге тіршілік ететін әралуан ағзалар түрлері мен олардың күнелту жағдайларының жиынтығын былай деп атайды:

 

(-)экологиялық жүйе;

 

(-)биогерценоз;

 

(-)агробиогеоценоз;

 

(-)экологиялық қуыс;

 

(-)экологиялық валенттілік.

 

Сұрақтың № .Гомеостаз дегеніміз ...

 

(-)экожүйенің (биогеоценоздың) жылжымалы-тұрақты тепе- теңдік күйі;

 

(-)қоршаған ортаның кез келген жағдайы;

 

(-)қарастырылып отырған объектіні қоршаған зат немесе кеңістік;

 

(-)түрдің қоршаған ортаның белгілі бір факторларына бейімделу қабілеті;

 

(-)орта көрсеткіштерінің жиынтығы

 

Сұрақтың № .«XXI ғасырдың күн тәртібі» атты экологиялық бағдарлама қабылданған жыл:

 

(-)1992;

 

(-)1993;

 

(-)1994;

 

(-)1995;

 

(-)1996

 

Сұрақтың № .Аутэкология зерттейді:

 

(-)жеке ағзаның қоршаған ортамен байланысын;

 

(-)популяцияның қоршаған ортамен байланысын;

 

(-)қауымдастықтың қоршаған ортамен байланысын;

 

(-)әртүрлі ұйымдасу деңгейіндегі экожүйелерді;

 

(-)бүтін биосфераны.

 

Сұрақтың № .Абиотикалық факторлар мыналар ...

 

(-)температура;;

 

(-)адамдар қызметі;

 

(-)паразитизм;

 

(-)бәсекелестік

 

(-)су қоймасының тереңдігі.

 

«Фотомерзімділік» түсінігі –ол ...

 

(-)күн мен түннің ауысуы

 

(-)ауа ылғалдылығы

 

(-)ауа температурасы

 

(-)ылғалдылық

 

(-)осы факторлардың кешенді өзгеруі

 

Сұрақтың № .Дене температурасы өзгергіш ағзаларды атайды:

 

(-)пойкилотермді;

 

(-)гомойотермді;

 

(-)эукариоттар;

 

(-)прокариоттар;

 

(-)стенобионттар.

 

Сұрақтың № .Мыналардың ішіндегі редуценттер:

 

(-)жауын құрты;

 

(-)шыбын;

 

(-)кесіртке;

 

(-)шегіртке;

 

(-)аталғандардың бәрі.

 

Сұрақтың № .«Экологиялық кодекс » қай жылы қабылданды

 

(-)2007ж. 9 қаңтар

 

(-)1993 ж. 16 қараша

 

(-)1996 ж. 30 мамыр

 

(-)1996 ж. 30 сәуір

 

(-)2000 ж. 9 желтоқсан

 

Сұрақтың № .Экологияның жеке ғылым ретінде қалыптасу және даму кезеңі ?

 

(-)3-кезең;

 

(-)1-кезең;

 

(-)2-кезең;

 

(-)4-кезең;

 

(-)5-кезең.

 

Сұрақтың № .Қолдану мөлшеріне байланысты қайта қалпына келуге қабілетті табиғи ресурстар қалай аталады

 

(-)қайта қалпына келетін

 

(-)сарқылмайтын

 

(-)қалпына келмейтін

 

(-)теңдесі жоқ

 

(-)қазба байлықтар

 

Сұрақтың № .Адам өз қызметінде пайдаланатын табиғат құбылыстары мен заттар жиынтығы

 

(-)табиғат ресурстары

 

(-)табиғи заттар

 

(-)ресурстық цикл (айналым)

 

(-)минералды ресурстар

 

(-)рекреациялык ресурстар

 

Сұрақтың № .Өсімдіктер мен жануарлар қай қорға жатады?

 

(-)жаңғыратын

 

(-)сарқылмайтын

 

(-)сарқылатын

 

(-)жаңғырмайтын

 

(-)дұрыс жауап жоқ

 

Сұрақтың № .Табиғатты қорғау дегеніміз

 

(-)шара

 

(-)объект

 

(-)ғылым

 

(-)орта

 

(-)диалектика

 

Сұрақтың № .Атмосфера қандай қабаттардан құралады

 

(-)тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера

 

(-) тропосфера, стратосфера, тропопауза, экзосфера

 

(-)тропосфера, стратосфера, мезосфера, экзосфера

 

(-) тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера, ионосфера

 

(-)тропосфера, стратосфера, мезосфера, термо

 
Пожаловаться на сайт